Strateški planovi

Strateški planovi (strategije razvoja) su pisani dokumenti kojima se utvrđuju postojeće stanje, ciljevi, prioriteti i mjere razvoja pojedine organizacije (ustanove ili tijela javne vlasti) u određenom višegodišnjem razdoblju. Planovi se dijele na analitički i planerski (projekcijski) dio. Analitički se sastoji od uvoda, povijesnog i organizacijskog pregleda, analize postojećeg stanja po segmentima poslovanja, sumarne SWOT i PEST analize te prema potrebi dodatnih analiza i terenskih ispitivanja. Planerski dio definira viziju i strateške ciljeve, prioritete i mjere te njihovu usklađenost sa sektorskim strateškim dokumentima viših razina. Osim toga, ovaj dio sadrži i katalog ostvarivih projekata te provedbeni, evaluacijski i financijski plan usklađen sa socioekonomskim obilježjima organizacije i njenog okruženja. Reciderovi strateški planovi primjenjuju problemski, praktično orijentirani pristup u kojem nijedan segment elaborata nije sam sebi svrhom, izrađen po „špranci“ i bez realnog uporišta. U tu svrhu se, osim vještine strukturiranja teksta i provođenja komparativnih analiza, vrši i kontinuirano savjetovanje s dionicima na terenu (predstavnici naručitelja, struke i drugih zainteresiranih strana > tzv. participativna metoda).

Posebnu podkategoriju Reciderovih strateških planova čine strateški planovi razvoja ustanova u kulturi, obuhvaćeni uslugom Doktor za muzeje.

 

Poslovni planovi

Poslovni plan je dokument koji obuhvaća operativnu, marketinšku i financijsku analizu budućeg poduzetničkog projekta. Strukturu plana čine pregled naručiteljeve dosadašnje djelatnosti i poslovanja, analiza tržišta prodaje i konkurencije, analiza tržišta nabave i tehničko-tehnoloških elemenata projekta, financijska analiza (kalkulacija visine ulaganja, troškova, prodajnih cijena, račun dobiti i gubitka), ocjena učinkovitosti projekta (financijski i ekonomski tok, razdoblje povrata, stopa prinosa, neto i relativna sadašnja vrijednost) te u konačnici analiza osjetljivosti projekta (projekcije poslovanja u uvjetima nepovoljnijima od očekivanih). Imajući u vidu specifičnosti hrvatske poslovne kulture, tj. njene objektivne (manjak sredstava) i subjektivne probleme (stav “kaj će to meni”), poslovni planovi iz naše radionice nisu tek tipski elaborati nastali da bi se priložili uz zahtjev za kredit ili projektnu prijavu, nego praktični vodiči proizašli iz dubinske analize i intenzivne komunikacije s klijentom. Ukratko, čitanka za put do poslovnog uspjeha (ili pravovremeno uočavanje potencijalnog neuspjeha).

Programi raspolaganja i gospodarski programi korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta

Stupanjem na snagu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), jedinice lokalne samouprave postale su obvezne izraditi programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za svoje područje. Iako je formalni zakonski rok za izradu programa istekao, operativni dio procesa korištenja preko 700.000 ha državnog poljoprivrednog zemljišta tek počinje. Kao izrađivači programa raspolaganja za više od 20 općina diljem Hrvatske, posjedujemo razrađenu metodologiju, upućenost u zakonsku regulativu, kao i u izazove njene primjene na terenu. Pružamo usluge cjelovite izrade programa te izmjena i dopuna programa raspolaganja (prikupljanje sve potrebne ulazne dokumentacije, izrada obrazloženja, tablica i statistika raspolaganja te kartografskog materijala). Koordiniramo općine, kao nositelje procesa raspolaganja, te poljoprivrednike, kao korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta, kako bi što jednostavnije i efikasnije prošli kroz postupak provođenja natječaja i dodjele zemlje. Za poljoprivrednike izrađujemo gospodarske programe korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta te ih savjetujemo kako cijelom procesu pristupiti strateški i rentabilno.